چرا کیفیت خودرو ها پایین است

چرا کیفیت خودرو ها پایین است

مجتبی استادرحیمی از این می‌گوید که چرا کیفیت خودروها در سطح مطلوبی نیست و چرا خودروسازان با همه نارضایتی‌ها، اقدام جهت ارتقاء کیفی نکرده اند؟