چین و روسیه قطعات ایرانی می‌خواهند؟

آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه: چین و روسیه که اشتراک سیاسی با آنها داریم، بیشتر به صادرات قطعات خود به ایران تمایل دارند تا واردات قطعات ایرانی.

چرا کیفیت خودرو ها پایین است

چرا کیفیت خودرو ها پایین است

مجتبی استادرحیمی از این می‌گوید که چرا کیفیت خودروها در سطح مطلوبی نیست و چرا خودروسازان با همه نارضایتی‌ها، اقدام جهت ارتقاء کیفی نکرده اند؟