توافق بر سر خروج دولت از خودروسازی

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی این روزها در کنار تلاش برای آزادسازی واردات خودرو، پروژه خصوصی‌سازی خودروسازان با خروج دولت از خودروسازی را هم دنبال می‌کند.