در ۱۴۰۰ بر بازار خودرو چه گذشت؟

تحلیلی بر بازار خودرو در سالی که گذشت

بازار خودرو در ۱۴۰۰ پرسودترین بازار معامله‌گران بود اما شاید با نهایی شدن توافق برجام، از واسطه‌گران خالی و قیمت‌ها به کارخانه نزدیکتر شود.